Bábaház® Alapítvány

Címoldal, hírek Célok, tevékenységek Programok Pályázat Alapító okirat Kapcsolat

A Bábaház Alapítvány

alapító okirata

(KIVONAT: adatvédelmi okokból az alapító és a kuratóriumi tagok személyes adatait az alábbiakban nem közöljük, 
egyebekben a dokumentum szövege megegyezik a jogerősen bejegyzett alapító okiratéval)

 Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1.       Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, székhelye, nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, lakóhelye): Körmendy Petra Kornélia

2.       Az alapítvány neve: Bábaház Alapítvány

          Az alapítvány rövid neve : –

Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: –-

3.       Az alapítvány székhelye: 1039 Budapest, Zrínyi utca 43.

4.        Az alapítvány honlapjának címe: http://alapitvany.babahaz.hu

5.       Az alapítói induló vagyon: 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

6.       Az alapítvány célja: A várandósság, a szülés és a gyermekágyas időszak alatt nyújtott gondoskodás, valamint a női egészséggondozás holisztikus, nő- és családközpontú, bábai modelljéhez kapcsolódó tevékenységek támogatása. A kötődő nevelés támogatása.

Ezen belül különösképpen:

         A szülés háborítatlanságára irányuló törekvések támogatása.

         Független, önálló, felelősségteljes munkára képes szakemberek kiképzése, illetve az önálló működési formák támogatása a gyermekvállaláshoz kapcsolódó segítő foglalkozásokban.

         A gyermekvárási ciklus nem-egészségügyi aspektusból történő támogatása (az egészségügyi ellátás mellett).

         A szülés körüli gondoskodást nyújtó egészségügyi és nem-egészségügyi szakemberek közötti párbeszéd, illetve szakmaközi kapcsolatok erősítése, összefogás a közös célok eléréséért.

         A szülés körüli gondoskodás bábai, illetve medikális modellje szerint gyakorló szakemberek közötti párbeszéd erősítése; a kétféle rendszer közötti átjárhatóság megkönnyítése.

         A szülés helyszínének szabad megválasztásához (akár intézeten belül, akár intézeten kívül) szükséges jogszabályi háttér javítása.

         Az önrendelkezési jog érvényesülésének támogatása a szülés körüli ellátásban.

         A tájékozott döntéshez való jog érvényesülésének támogatása a szülés körüli ellátásban

         A szülészeti erőszak elleni társadalmi összefogás erősítése, érintett anyák és családok segítése, előfordulásának megelőzése kommunikációs, ismeretterjesztő és önismeret fejlesztő eszközökkel

         A szülés, mint a női élet kulcsélményének tisztelete, ennek tudatosítása a társadalomban. Ismeretterjesztés a szülés, születés körüli választási lehetőségekről, azok előnyeiről és hátrányairól, szerepéről.

         A tudatos fogantatás, mint az apa és a család kulcsélményének tisztelete, ennek tudatosítása a társadalomban.

         A születés, mint az élet kulcsélményének tisztelete, ennek tudatosítása a társadalomban. Az élet kezdetének háborítatlanságára való törekvés. Az újszülött teljes emberként történő elfogadása, akit a felnőtt emberrel azonos tisztelet illet meg.

         A női test-tudatosság erősítése.

         A harmonikus szexualitás testi, lelki, tudatosságbeli, közvetlen társas környezeti, valamint össztársadalmi hátterének erősítése.

         A társadalmi nemek közötti egyensúly fontosságának tudatosítása a társadalomban.

         A nők testi és lelki támogatása fontos életszakasz-váltásoknál, mint például a menarche, az anyává válás és a menopauza időszaka.

         A nők és a családok kiteljesedésének támogatása a lelki egészség, a spiritualitás, valamint az otthon- és közösségteremtés terén.

         Holisztikus női egészségvédelem, egészségfejlesztés (különös tekintettel a reproduktív egészségre). Betegségmegelőzés (különös tekintettel a nemi úton terjedő fertőző betegségek és a reproduktív szervek rákos megbetegedéseinek megelőzésére).

         Holisztikus szemléletű családtervezés.

         Meddőségi problémák holisztikus szemléletű megelőzése és kezelése.

         Perinatális veszteségek testi-lelki feldolgozásának támogatása.

         Azonos vagy rokon célú hazai és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés. Szakmai tapasztalatcsere.

         A holisztikus, nőközpontú képzési modell megismertetése és népszerűsítése mind az ismeretterjesztésben, mind a szülés körüli segítő foglalkozású szakemberek képzésében.

         A szexuális életre, a fogantatásra, a szülésre, a családi életre való felkészítő programok holisztikus, nőközpontú formáinak támogatása és elérhetővé tétele minden korosztály számára.

         A professzionális dúlaság létrejöttének és kibontakozásának támogatása. Annak támogatása, hogy minden anya, aki ezt igényli, hozzájuthasson az általa választott (professzionális vagy nem professzionális) dúlai segítséghez a gyermekvárási ciklusban, így a szülésnél, illetve apás szülésnél is. Dúlaképzések és továbbképzések szervezése, támogatása.

         Testközpontú és/vagy holisztikus szülésfelkészítő, illetve szülésfelkészítésre is alkalmas módszerek, tréningek, terápiák (pl. American AquaNatal, Watsu és más vízi-terápiák, kismama masszázs, kismamajóga, kismama hastánc, meditációs- és önismereti technikák stb.) oktató- és/vagy terapeutaképzésének támogatása.

         A hazai holisztikus, független bábaképzés létrejöttének és kibontakozásának támogatása.

         A hazai holisztikus, független bábák önképzésének, szakmai kapcsolatépítő törekvéseinek, tapasztalatcseréjének és önálló szakmai szabályalkotó tevékenységeinek támogatása. Jogaik és munkafeltételeik védelme.

         A korai kötődés, a szoptatás, a kötődő nevelés, a gyermekek érzelmi biztonságának és életkori sajátosságainak megfelelő, differenciált oktatás támogatása.

         Hátrányos helyzetű családok támogatása abban, hogy holisztikus szemléletű szülés körüli segítségnyújtáshoz és oktatáshoz juthassanak

         A családon belüli kötődés és együttműködő kommunikáció erősítése, családi- és gyermekprogramok, fejlesztő és önismereti képzések, összejövetelek létrejöttének támogatása.

         A családon belüli harmonikus munkamegosztás, a családbarát munkavállalás támogatása

         A harmonikus párkapcsolatra és családi kapcsolatrendszerre való törekvés segítése pár- és családterápiás, kommunikációs, mediációs, illetve önismereti módszerek elérhetővé tételével

7.        Az alapítvány tevékenysége:

          A Bábaház Alapítvány képzési, továbbképzési, tanácsadó, tájékoztató, ismeretterjesztő, kiadói, rendezvényszervezői, reklám-propaganda tevékenységet végez, illetőleg információs és koordinációs közreműködése útján javítja a vele együttműködni kívánó, azonos, vagy rokon célok elérését maguk elé tűző szervezetek és szerveződések munkájának hatékonyságát.

8.       Az alapítvány jellege:

8.1./      Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2./     Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9.       Az alapítvány időtartama:

         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

10.      Az alapítványi vagyon felhasználása:

10.1./   Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2./   Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

10.3./   Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./   Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

11.       Az alapítvány ügyvezető szerve:

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.           

           A kuratórium elnöke: 

  Noll Andrea Nandu

A kuratórium további tagjai:

  Libertényi Ágnes Eszter

  Fülöp Angelika

           A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

           A kuratóriumi tagság megszűnik:

-      a tag halálával,

-       lemondásával,

-       a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,

-       a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.

11.3./  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

11.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

11.5./     A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

11.6./  A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

11.7./  A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

 

12.      Összeférhetetlenségi szabályok:

 

12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

                          A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

 

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, 2016. év július hó 22. napján


A Bábaház® névszó bejegyzett védjegy. (®2011, 2016)